Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt được xác định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) là gì?

A.

 Giải phóng dân tộc.

B.

 Giải phóng các dân tộc Đông Dương.

C.

 Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng đất.

D.

 Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 108. Cách giải: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc.   

Đáp án đúng là A!             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...