Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta?

A.

Các họ cây nhiệt đới phổ biến là Đậu, Dầu, Dẻ.

B.

Feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng.

C.

Các đồng bằng châu thổ sông đang lấn ra biển.

D.

Dòng chảy sông ngòi theo sát nhịp mưa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Nhận xét không đúng với đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta là Các họ cây nhiệt đới phổ biến là Đậu, Dầu, Dẻ vì Dẻ là cây có nguồn gốc ôn đới, chịu lạnh.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...