Nhận xét nào sau đây là chính xác?

A.

Vật rắn đơn tinh thể chỉ có một tinh thể.

B.

Vật rắn đa tinh thể gồm nhiều loại tinh thể khác nhau.

C.

Vật rắn đơn hoặc đa tinh thể đều gồm nhiều tinh thể nhỏ liên kết lại.

D.

Tất cả đều chính xác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...