Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về anilin?

A.

Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân benzen lên nhóm NH2.

B.

Anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm.

C.

Nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch brom.

D.

Anilin tác dụng được với HCl vì trên nguyên tử N có cặp electron tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch brom.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...