Nhận xét nào sau đây không đúng?

A.

Xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp là một.

B.

Chất giặt rửa tổng hợp chứa các gốc hiđrocacbon phân nhánh nên gây ô nhiễm môi trường.

C.

Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp là dùng được với nước cứng.

D.

Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp là một.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...