Nhận xét nào sau đây không đúng?  

A.

A: Cho Cu2+ tác dụng với NH3 dư, không thu được kết tủa  

B.

B: Al và Cr tác dụng với HCl đều có dùng tỉ lệ mol (kim loại với axit) là 1:3  

C.

C: Cho kim loại Fe dư vào dung dịch AgNO3 thu được muối Fe2+

D.

D: Cho Al3+ tác dụng với dung dịch NaOH dư không thu được kết tủa.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A. Đúng vì Cu(OH)2 tan trong NH3 dư tạo thành phức màu xanh thẫm. B. Sai Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 C, D đúng  

 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...