Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần sổ tương đối các alen trong quần thể?

A.

Đột biến và giao phối.

B.

Đột biến và cách li không hoàn toàn.

C.

Đột biến, giao phối và di nhập gen.

D.

Đột biến, giao phối, chọn lọc và di nhập gen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...