Nhân tố nào sau đây đóng vai trò chủ yếu đối với sự tiến hóa sinh vật?

A.

Quá trình đột biến.

B.

Quá trình giao phối.

C.

Quá trình chọn lọc tự nhiên.

D.

Các cơ chế cách li.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...