Nhận định nào sau đây về cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở Opêron Lac là đúng?

A.

 Gen điều hòa có nhiệm vụ trực tiếp điều khiển hoạt động của Operon Lac.

B.

Khi môi trường không có Lactôzơ thì các gen cấu trúc Z, Y, A được phiên mã.

C.

Khi gen cấu trúc A bị đột biến thì gen Z và gen Y không được phiên mã.

D.

Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra một phân tử mARN chung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xét các phương án:

A. Sai, gen điều hòa tổng hợp protein ức chế điều hòa gián tiếp hoạt động của Operon Lac.

B. sai, khi môi trường có lactose thì gen cấu trúc được phiên mã.

C sai, gen cấu trúc A bị đột biến không ảnh hưởng tới sự phiên mã của gen Z và Y.

Vậy đáp án là D         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...