Nhận định nào sau đây không đúng:

A.

Ở nhiệt độ thường glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Glucozơ, fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) tạo thành sobitol.

C.

Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.

D.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NHtạo ra kết tủa Ag.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...