Nhận định nào sau đây không đúng:

A.

Ở nhiệt độ thường glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Glucozơ, fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) tạo thành sobitol.

C.

Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.

D.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...