Nhận định nào không đúng về khả năng phản ứng của sắt với nước?

A.

Ở nhiệt độ cao (nhỏ hơn 570°C), sắt tác dụng với nước tạo ra Fe3O4 và H2.

B.

Ở nhiệt độ lớn hơn 1000°C, sắt tác dụng với nước tạo ra Fe(OH)3.

C.

Ở nhiệt độ lớn hơn 570°C, sắt tác dụng với nước tạo ra FeO và H2.

D.

Ở nhiệt độ thường, sắt không tác dụng với nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở nhiệt độ lớn hơn 1000°C, sắt tác dụng với nước tạo ra Fe(OH)3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...