Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc kháng chiến - kiến quốc, Đảng ta đã làm gì?

A.

Ra hoạt động công khai

B.

Đổi tên Đảng.

C.

Tiến hành đại hội.

D.

Có cương lĩnh phù hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ra hoạt động công khai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...