Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc kháng chiến - kiến quốc, Đảng ta đã làm gì?

A.

Ra hoạt động công khai

B.

Đổi tên Đảng.

C.

Tiến hành đại hội.

D.

Có cương lĩnh phù hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ra hoạt động công khai

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...