Nhằm bảo vệ và phát triển rừng thì hiện nay ở nước ta chia thành các loại rừng nào?

A.

Rừng phòng hộ.

B.

Rừng đặc dụng.

C.

Rừng sản xuất.

D.

Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...