Nhà nước ban hành những chính sách chăm lo điều kiện làm việc, lợi ích vật chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm:

A. đảm bảo quyền sáng tạo của công dân.
B. tạo điều kiện cho người giỏi phát huy năng lực của mình.
C. đảm bảo công bằng trong giáo dục
D. phát triển đất nước
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...