Nguyên nhân thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai là gì?

A.

Pháp là nước thắng trận.

B.

Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh

C.

Trật tự thế giới mới đã hình thành.

D.

Để bóc lột nhiều hơn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...