Nguyên nhân cơ  bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi  1959-1960 là gì “

A.

Mĩ –Diệm phá Hiệp định giơnevơ ,thực hiện chính sách “tố cộng”,”diệt cộng “.

B.

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của  Đảng về đường lối cách mạng miền Nam

C.

Do chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề 

D.

Câu A và B đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của  Đảng về đường lối cách mạng miền Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...