Nguồn sóng O phát ra sóng có bước sóng λ = 20cm. Điểm M nằm cách nguồn O một đoạn 90 cm. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn?

A.

4.

B.

3.

C.

2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4.

Giả sử phương trình dao động của nguồn O: uO = Acosωt (m).

Suy ra phương trình dao động của điểm M cách O một khoảng d là:

uM(t) = Acos(ωt – d).

Độ lệch pha dao động giữa O và M là: ∆φ = d.

Để M và O dao động cùng pha thì ∆φ = k2π với k ϵ Z d = k2π  d = kλ với k ϵ Z.

Theo đầu bài: 0 < d ≤ 90 0 < k ≤4, 5 k = 1; 2; 3; 4.

Giữa M và O có 4 điểm dao động cùng pha với O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...