Nguồn lực phát triển kinh tế của một quốc gia được hiểu là: 

A.

Tổng thể các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

B.

Nguồn nhân lực con người 

C.

Toàn bộ hệ thống tài sản quốc gia  

D.

Tất cả các ý trên  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...