Nguồn điện có suất điện động = 36 V, điện trở trong r = 2 Ω, đèn Đ1 (6 V - 6 W). đènCho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.          

Đ2 (18 V - 9 W); R1 và R2 là hai biến trở. R1 và R2 phải có giá trị bằng bao nhiêu để các đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường?

A.

R1 = 12 Ω; R2= 10 Ω.

B.

R1 = 10 Ω; R2= 12 Ω.

C.

R1 = 9 Ω; R2= 8 Ω.

D.

R1 = 8 Ω; R2= 9 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...