Nguồn điện có suất điện động = 36 V, điện trở trong r = 2 Ω, đèn Đ1 (6 V - 6 W). đènCho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.          

Đ2 (18 V - 9 W); R1 và R2 là hai biến trở. R1 và R2 phải có giá trị bằng bao nhiêu để các đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường?

A.

R1 = 12 Ω; R2= 10 Ω.

B.

R1 = 10 Ω; R2= 12 Ω.

C.

R1 = 9 Ω; R2= 8 Ω.

D.

R1 = 8 Ω; R2= 9 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R1 = 12 Ω; R2= 10 Ω.

Để các đèn sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn, cường độ dòng điện chạy qua đèn, và điện trở của đèn đều phải có giá trị bằng giá trị định mức.

Đèn Đ1: U1 = 6 V, P1 = 6 W

I1 = = 6 Ω

Đèn Đ2: U2 = 18 V, P2 = 9 W

I1 = = 36 Ω

 

Xét mạch điện giữa CD có chứa đèn Đ2
UCD = 18 V; I2 = 0,5 A         

Xét mạch điện giữa CD có chứa đèn Đ1

UCD= 18 V; I1 = 1,0 A

R1 + RĐI = = 18 Ω

Xét cường độ dòng điện tại nút D, với I là

cường độ dòng điện trong mạch chính:

I = I1 + I2 = 1 + 0,5 = 1,5 A.

Mặt khác, hiệu điện thế giữa hai điểm D và B:

UDB = UAB - UCD - rI - UCD = 36 - (2 . 1,5) - 18 = 15V

Suy ra:

R2 = = 10 Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...