Nghiệm của phương trình ${{\log }_{3}}x+{{\log }_{3}}(x+2)=1$ là?

A.

$x=1.$

B.

$x=-3.$

C.

$x=1.$ hoặc $x=-3.$

D.

$x=3.$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...