Nghiệm của hệ phương trình 1x - 2y = 1    (1)1x + 2y = 2    (2) là:

A.

x = 23; y = 4

B.

x = -23 ; y = 4

C.

x = 2 ; y = 4

D.

x = -2 ; y = -4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điều kiện: ≠ 0 và y ≠ 0.
Phương trình (1) + (2): 2x = 3 ⇔ x = 23
Phương trình (2) - (1): 4y = 1 ⇔ y = 4.
Vậy nghiệm của hệ là: x = 23; y = 4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...