Nghiệm của hệ phương trình 1x - 2y = 1    (1)1x + 2y = 2    (2) là:

A.

x = 23; y = 4

B.

x = -23 ; y = 4

C.

x = 2 ; y = 4

D.

x = -2 ; y = -4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...