Nghiệm của bất phương trình sauAx4Ax+13-Cxx-42423 vi xN là

A.

1;4.

B.

1;7.

C.

2;8.

D.

3;7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1;4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...