Nghiệm của bất phương trình 4x - 2x - 2 < 0 là kết quả nào sau đây ?

A.

-1 < x < 2

B.

0 < x < 2

C.

x > 1

D.

x < 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x < 1

Biến đổi về cùng cơ số 2 để đưa về bất phương trình bậc hai theo ẩn số 2x :

4x - 2x - 2 < 0 ⇔ (2x)2 - 2x - 2 < 0 ⇔ -1 < 2x < 2 ⇔ x < 1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...