Nghiệm của bất phương trình 3x + 52 - 1 ≤ x + 23 + x là

A.

x ≤ -4

B.

x ≤ 4

C.

x ≤ -5

D.

x ≤ 5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...