Nghiệm của bất phương trình:       (1) là

A.

x < -1 ; x > -2

B.

-4 < x < -2

C.

-2 < x < 2

D.

x < -2 ; x > 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bất phương trình (1) ⇔        (2)
Ta có : x2 + 2x + 8 > 0, ∀x (Δ' = -7 < 0).
Do đó: (2) ⇔ x2 - 4 > 0 ⇔ x < -2 ; x > 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...