Nếu z1 = 2(cosφ + isinφ) và z2 = -2(cosφ' + isinφ') thì dạng lượng giác của z1z2 là:

A.

-4[cos(φ + φ') + isin(φ + φ')]

B.

-4[cos(φ- φ') + isin(φ- φ')]

C.

4[cos(φ + φ' + ) + isin(φ + φ' + )]

D.

4[cos(φ + φ' + 2) + isin(φ + φ' + 2)]

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có z1 = 2(cosφ + isinφ)

         z2 = -2(cosφ' + isinφ') = 2(cos( + φ') + isin( + φ')) 

nên z1z2 = 4[cos(φ + φ' + ) + isin(φ + φ' + )].

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...