Nếu trong kỳ đầu của quá trình nguyên phân, một tế bào có 60 crômatit thì sau khi chu kỳ tế bào kết thúc, các tế bào con của nó sẽ có số nhiễm sắc thể 2n là

 

A.

15.

B.

60.

C.

45.

D.

30.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

30.

Nguyên phân

 

Kì trung gian

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Số NST đơn

0

0

0

4n

2n

Sô NST kép

2n

2n

2n

0

0

Số crômatit

4n

4n

4n

0

0

Số tâm động

2n

2n

2n

4n

2n

1 NST kép có 2 cromatid

=> Số nhiễm sắc thể kép bằng ½ số cromatit = 30 NST kép

Mà trước nguyên phân, ở kì trung gian có sự nhân đôi của mỗi NST đơn thành mỗi NST kép

=> Số lượng NST đơn ở tế bào mẹ ban đầu = 30 NST đơn.

=> sau khi nguyên phân, sẽ tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ ban đầu = 30 NST

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...