Nếu lấy đi 106 êlectrôn ra khỏi qủa bóng đang mang điện tích + 1,6.10-13 C thì qủa bóng sẽ mang một điện tích là

A.

- 1,6.10-13 C

B.

+ 3,2.10-13 C

C.

1,6.10-13 C

D.

- 3,2.10-13 C

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ 3,2.10-13 C

Điện tích của 106 êlectrôn là q = - 1,6.10-19 . 106 = - 1,6.10-13 C.

Quả bóng có điện tích Q' = + 1,6.10-13 C + 1,6.10-13 C = + 3,2.10-13 C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...