Nếu F1 xuất phát từ P đều thuần chủng mào hoa hồng và mào hạt đậu thì kiểu gen của P là:

A.

AABB x aabb.

B.

AAbb x aaBB.

C.

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AAbb x aaBB.

Qui ước gen A : mào hoa hồng; B : hình hạt đậu.

Khi có mặt cả hai gen trội A và B thể hiện mào hình quả đào. Vậy P thuần chủng mào hoa hồng và mào hạt đậu có kiểu gen là: Aabb x aaBB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...