Nếu chiếu lần lượt vào tế bào quang điện các bức xạ có những bước sóng sau λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,28 μm, λ4 = 0,32 μm và λ5 = 0,40 μm. Biết rằng giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt A = 7,23.10-19 J. Những bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện?

A.

λ1, λ3 và λ4.

B.

λvà λ2.

C.

λ1, λ3 và λ5.

D.

λ4, λ3 và λ2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

λvà λ2.

Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt:  = 0,275 μm.

Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện λ0. Vậy chỉ có các bức xạ λvà λ2 là gây được hiện tượng quang điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...