Nếu c và d theo thứ tự là số cạnh và số đỉnh của một khối đa diện, thì tính chất nào sau đây là đúng?

A.

2c < 3d

B.

2c ≥ 3d

C.

2c = 3d

D.

3c < 2d

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2c ≥ 3d

Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh và qua hai đỉnh có đúng một cạnh nên 2c ≥ 3d. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...