Nava được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương khi nào?

A.

Ngày 5 - 7 - 1953

B.

Ngày 8 - 4 - 1953.

C.

Ngày 18 - 5 - 1953.

D.

Ngày 7 - 5 - 1953.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 7 - 5 - 1953.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...