Nava được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương khi nào?

A.

Ngày 5 - 7 - 1953

B.

Ngày 8 - 4 - 1953.

C.

Ngày 18 - 5 - 1953.

D.

Ngày 7 - 5 - 1953.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 7 - 5 - 1953.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...