Năm quốc gia đầu tiên kí vào tuyên bố thành lập ASEAN vào năm 1967 là

A.

Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

B.

Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin.

C.

Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.

D.

Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...