Năm 1936, Đảng chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

A.

Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

B.

Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

C.

Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...