My shoes are dirty. I'd better________them off before come in.

A.

put

B.

get

C.

push

D.

take

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...