Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? (biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp là 60% và 80%).

A.

215 kg và 80 kg.

B.

129 kg và 48 kg.

C.

108 kg và 40 kg.

D.

215 kg và 48 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

215 kg và 80 kg.

CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

           86                     32                           100 (kg)

nCH2=C(CH3)-COOCH3 (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

120x100:80=150                 ←             120 (kg)  (vì hiệu suất là 80%)

Quay ngược lại pt trên

        CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

                  86                    32                                 100 (kg)

150x86x100:( 100x60)     150x32x100: (100x60)     ←        150 kg

Vậy lượng axit và ancol cần dùng lần lượt là 215 kg và 80kg

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...