Muốn sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng là 90% thì thể tích dung dịch HNO3 99,67% (D = 1,52 g/ml), cần dùng là:

A.

27,23 lít.

B.

27,723 lít.

C.

28 lít.

D.

29,5 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

27,723 lít.

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

                            3.63n                  297n                        (kg)

                              42                     59,4                         (kg)

  =  = 42,14 (kg) = 42,14.103 (g)

=  = 27,723 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...