Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là ?

A.

4595 gam.

B.

4468 gam.

C.

4959 gam.

D.

4995 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

msac=2610.342/180=4959(g)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...