Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì ?

A.

Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến

B.

Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc

C.

Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

D.

Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...