Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm img1img2. Mỗi sản phẩm img3 bán lãi img4 nghìn đồng, mỗi sản phẩm img5 bán lãi img6 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm img7 thì Chiến phải làm việc trong img8 giờ, Bình phải làm việc trong img9 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm img10 thì Chiến phải làm việc trong img11 giờ, Bình phải làm việc trong img12 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá img13 giờ và Bình không thể làm việc quá img14 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.

A.

 img1 triệu đồng.

B.

 img1 triệu đồng.

C.

 img1 triệu đồng.

D.

 img1 triệu đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1, img2 lần lượt là số sản phẩm loại img3 và loại img4 được sản xuất ra. Điều kiện img5, img6 nguyên dương. Ta có hệ bất phương trình sau: img7  Miền nghiệm của hệ trên là img8  Tiền lãi trong một tháng của xưởng là img9 (triệu đồng). Ta thấy img10 đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm img11, img12, img13. Vì img14 có tọa độ không nguyên nên loại. Tại img15 thì img16 triệu đồng. Tại img17 thì img18 triệu đồng. Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là img19 triệu đồng

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...