Một vật thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình là x1 = 4sin2πt (cm) và x2 = 4cos2πt (cm). Kết luận nào sau đây là sai?

A.

Biên độ của dao động tổng hợp A = 12 cm.

B.

Tần số góc của dao động tổng hợp ω = 2π rad/s.

C.

Pha ban đầu của dao động tổng hợp φ = .

D.

Phương trình dao động tổng hợp x = 8cos (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...