Một vật thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình là x1 = 4sin2πt (cm) và x2 = 4cos2πt (cm). Kết luận nào sau đây là sai?

A.

Biên độ của dao động tổng hợp A = 12 cm.

B.

Tần số góc của dao động tổng hợp ω = 2π rad/s.

C.

Pha ban đầu của dao động tổng hợp φ = .

D.

Phương trình dao động tổng hợp x = 8cos (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biên độ của dao động tổng hợp A = 12 cm.

Theo đầu bài phương trình dao động của hai dao động thành phần x1 = 4sin2πt (cm) và x2 = 4cos(2πt) (cm) hay x1 = 4cos (cm) và x2 = 4cos(2πt) (cm). Biên độ của dao động tổng hợp được xác định:

A2 + 2A1A2cos(φ2 – φ1) = .cos

 A = 8 cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...