Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = 4cos (cm); x2 = 4cos (cm) và x= 6cos (cm). Biên độ của dao động tổng hợp là:

A.

6 (cm).

B.

3 (cm).

C.

4 (cm).

D.

2 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2 (cm).

Ta thấy ba dao động thành phần lệch pha .

Biểu diễn ba dao động thành phần bằng 3 vectơ quay như hình bên.

Ta có: 

 = 16  A12 = 4 cm;

A = A3 – A12 = 6 – 4 = 2 cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...