Một vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí biên phải sang vị trí biên trái là:

A.

1 s.

B.

0,1 s.

C.

0,5 s.

D.

2 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,1 s.

Biểu diễn dao động điều hòa bằng một vectơ quay. Ta thấy: khi vật đi từ vị trí biên phải sang vị trí biên trái thì vectơ quay được một góc α = . Suy ra thời gian t mà vật chuyển động từ vị trí biên phải sang vị trí biên trái:

t =  = 0,1 s.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...