Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = 5cos(2πt + π/6) (cm, s). Lấy π = 3,14. Tốc độ của vật khi có li độ x = 3cm là :         

A.

50,24(cm/s).

B.

2,512(cm/s).

C.

25,12(cm/s).

D.

12,56(cm/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Áp dụng công thức độc lập: img1 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...