Một vật chuyển động dọc theo trục Ox được mô tả bằng phương trình x = 6 − 3t + 2t2. Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ 1 (s) đến 4 (s) và gia tốc của vật lần lượt bằng

A.

7 (m/s) và 4 (m/s2).

B.

8 (m/s) và 5 (m/s2).

C.

9 (m/s) và 5 (m/s2).

D.

6 (m/s) và 3 (m/s2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

7 (m/s) và 4 (m/s2).

Theo phương trình x = 6 − 3t + 2t2.

Ta có: a = 4 (m/s2); v0 = −3 (m/s); x0 = 6 (m).

Vận tốc của vật tại thời điểm t = 1 (s) là v = −3 + 4.1 = 1 (m/s).

Vận tốc của vật tại thời điểm t = 4 (s) là v = −3 + 4.4 = 13 (m/s).

Vận tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian là:

                      = 7 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...