Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

A.

Cung cấp luận cứ khoa học

B.

Giải đáp kịp thời vấn đè lí luận và thực tiễn

C.

Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

D.

Cả a, b, c đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...