Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

A.

Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực

B.

Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

C.

Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực

D.

Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...