Một trong các dấu hiệu của cơ thể sống là tích lũy thông tin di truyền. Thực chất của quá trình này là:

A.

Hàm lượng ADN trong tế bào ngày càng lớn.

B.

Cấu trúc của axit nuclêic được bảo tồn.

C.

Cấu trúc của ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hóa đa dạng so với dạng nguyên mẫu.

D.

Quá trình tổng hợp prôtêin ngày càng hoàn thiện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cấu trúc của ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hóa đa dạng so với dạng nguyên mẫu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...